KM-8500W

• 8500W, 3600rpm 3 PHASE 230V/380V
Contact us Add to Wishlis
• 8500W, 3600rpm 3 PHASE 230V/380V